summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-04-01 20:10:48 +0300
committerYuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>2019-04-01 20:10:48 +0300
commit2cd6c8bb4f188894f77f66a16e78ea994e823f11 (patch)
tree4fe280db952f133b0e0b36b109bb9031e42d6063
parent5151010431835d15d5ce5440efa11cd08dfa439b (diff)
Update Albanian translation from Tx
-rw-r--r--po/sq.po107
1 files changed, 71 insertions, 36 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index cd3aa047..5973c450 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mageia\n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-29 00:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-22 14:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-01 13:36+0000\n"
"Last-Translator: Ardit Dani <ardit.dani@gmail.com>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/MageiaLinux/mageia/"
"language/sq/)\n"
@@ -33,6 +33,8 @@ msgstr "Sistemi juaj është i-azhornuar"
#, c-format
msgid "Service configuration problem. Please check the logs and contact %s."
msgstr ""
+"Problemi i konfigurimit të shërbimit. Ju lutemi kontrolloni shënimet dhe "
+"kontaktoni %s."
#: ../mgaapplet:101
#, c-format
@@ -62,18 +64,21 @@ msgstr "Shërbimi nuk është i aktivizuar. Ju lutemi klikoni në \"Faqen Online
#: ../mgaapplet:134 ../mgaapplet:140
#, c-format
msgid "urpmi database locked"
-msgstr ""
+msgstr "urpmi database kyçur"
#: ../mgaapplet:145
#, c-format
msgid "Release not supported (too old release, or development release)"
msgstr ""
+"Lëshimi nuk mbështetet (lëshimi shumë i vjetër, ose lëshimi i zhvillimit)"
#: ../mgaapplet:150
#, c-format
msgid ""
"No medium found. You must add some media through 'Software Media Manager'."
msgstr ""
+"Asnjë medium nuk u gjet. Ju duhet të shtoni disa media përmes 'Software "
+"Media Manager'."
#: ../mgaapplet:155
#, c-format
@@ -85,6 +90,13 @@ msgid ""
"\n"
"Then, restart \"%s\"."
msgstr ""
+"Ju tashmë keni konfiguruar të paktën një medium të përditësimit, por\n"
+"të gjithë ata aktualisht janë me aftësi të kufizuara. Duhet të lëshoni "
+"Software\n"
+"Media Manager për të mundësuar të paktën një (kontrolloni atë në \"%s\"\n"
+"kolonë).\n"
+"\n"
+"Pastaj, rifillo \"%s\"."
#: ../mgaapplet:160
#, c-format
@@ -115,11 +127,12 @@ msgstr "Azhurno sistemin"
#, c-format
msgid "Received SIGHUP (probably an upgrade has finished), restarting applet."
msgstr ""
+"Marrë SIGHUP (ndoshta një përditësim ka mbaruar), duke rifilluar appletin."
#: ../mgaapplet:350
#, c-format
msgid "Launching drakconnect\n"
-msgstr ""
+msgstr "Lëshim drakconnect\n"
#: ../mgaapplet:357 ../mgaapplet:433 ../mgaapplet:494
#, c-format
@@ -157,7 +170,7 @@ msgstr "Më shumë informacion në lidhje me këtë version të ri"
#: ../mgaapplet:377 ../mgaapplet:439
#, c-format
msgid "Do you want to upgrade to the '%s' distribution?"
-msgstr ""
+msgstr "Dëshironi të përmirësoni '%s' shpërndarjen?"
#: ../mgaapplet:379 ../mgaapplet:449
#, c-format
@@ -197,11 +210,13 @@ msgid ""
"Maintenance for this Mageia version has ended. No more updates will be "
"delivered for this system."
msgstr ""
+"Mirëmbajtja për këtë version Mageia ka përfunduar. Asnjë përditësim më nuk "
+"do të lëshohet për këtë sistem."
#: ../mgaapplet:412
#, c-format
msgid "In order to keep your system secure, you can:"
-msgstr ""
+msgstr "Për të mbajtur sistemin tuaj të sigurt, ju mund të:"
#: ../mgaapplet:418
#, c-format
@@ -211,7 +226,7 @@ msgstr "Mageia"
#: ../mgaapplet:419
#, c-format
msgid "You should upgrade to a newer version of the %s distribution."
-msgstr ""
+msgstr "Ju duhet të përmirësoni në një version më të ri të %s shpërndarjes."
#: ../mgaapplet:428
#, c-format
@@ -224,16 +239,20 @@ msgid ""
"This upgrade requires high bandwidth network connection (cable, xDSL, ...) "
"and may take several hours to complete."
msgstr ""
+"Ky përditësim kërkon lidhje të lartë të rrjeti interneti (kabllo, xDSL, ...) "
+"dhe mund të zgjasë disa orë."
#: ../mgaapplet:513
#, c-format
msgid "Estimated download data will be %s"
-msgstr ""
+msgstr "Të dhënat e vlerësuara të shkarkimit do të jenë %s"
#: ../mgaapplet:514
#, c-format
msgid "You should close all other running applications before continuing."
msgstr ""
+"Duhet të mbyllni të gjithë programet e tjera në përdorimi përpara se të "
+"vazhdoni."
#: ../mgaapplet:517
#, c-format
@@ -241,16 +260,18 @@ msgid ""
"You should put your laptop on AC and favor ethernet connection over wifi, if "
"available."
msgstr ""
+"Ju duhet të vendosni laptopin tuaj në AC dhe të favorizoni lidhjen ethernet "
+"mbi wifi, nëse është e mundur."
#: ../mgaapplet:551
#, c-format
msgid "Launching MageiaUpdate\n"
-msgstr ""
+msgstr "Lëshim MageiaUpdate\n"
#: ../mgaapplet:569
#, c-format
msgid "Computing new updates...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Informatizimi përditësimeve të reja...\n"
#: ../mgaapplet:607
#, c-format
@@ -260,22 +281,22 @@ msgstr "Kontrollo Rrjetit: duket i çaktivizuar\n"
#: ../mgaapplet:634
#, c-format
msgid "Mageia Online %s"
-msgstr ""
+msgstr "Mageia Online %s"
#: ../mgaapplet:635 ../mgaapplet:636
#, c-format
msgid "Copyright (C) %s by %s"
-msgstr "E drejtë autori (C) %s %s"
+msgstr "E Drejta Autorit (C) %s %s"
#: ../mgaapplet:639
#, c-format
msgid "Mageia Online gives access to Mageia web services."
-msgstr ""
+msgstr "Mageia Online siguron qasje në shërbimet e faqes internetit Mageia."
#: ../mgaapplet:641
#, c-format
msgid "Online WebSite"
-msgstr ""
+msgstr "Faqja-Internet Online"
#. -PO: put here name(s) and email(s) of translator(s) (eg: "John Smith <jsmith@nowhere.com>")
#: ../mgaapplet:645
@@ -321,28 +342,29 @@ msgstr "Dalje"
#: ../mgaapplet-config:65
#, c-format
msgid "Here you can configure the updates applet"
-msgstr ""
+msgstr "Këtu mund të konfiguroni appletin e përditësimeve"
#: ../mgaapplet-config:67
#, c-format
msgid "Update frequency (hours)"
-msgstr ""
+msgstr "Frekuenca përditësimeve (orë)"
#: ../mgaapplet-config:75
#, c-format
msgid "First check delay (minutes)"
-msgstr ""
+msgstr "Vonesa e parë e kontrollit (minuta)"
#: ../mgaapplet-config:83
#, c-format
msgid "Check for newer Mageia releases"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolloni për lëshime më të reja të Mageia"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:86
#, c-format
msgid ""
"Your system does not have enough space left in %s for upgrade (%dMB < %dMB)"
msgstr ""
+"Sistemi juaj nuk ka hapësirë të mjaftueshme %s për përmirësim (%dMB < %dMB)"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:141 ../mgaapplet-upgrade-helper:225
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:284
@@ -353,7 +375,7 @@ msgstr "Instalimi dështoi"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:142
#, c-format
msgid "Installation logs can be found in '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Shënimet e instalimit mund të gjenden në '%s'"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:143
#, c-format
@@ -368,7 +390,7 @@ msgstr "Urime"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:156
#, c-format
msgid "Upgrade to Mageia %s release was successful."
-msgstr ""
+msgstr "Përmirësimi në lëshimin Mageia %s ishte i suksesshëm."
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:158
#, c-format
@@ -383,17 +405,17 @@ msgstr "Rinis"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:170
#, c-format
msgid "Unable to download distro list"
-msgstr ""
+msgstr "E pamundur për të shkarkuar listën e shpërndarjes"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:176
#, c-format
msgid "Distribution version %s was not found in the update list"
-msgstr ""
+msgstr "Versioni i shpërndarjes %s nuk u gjet në listën e përditësimit"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:185
#, c-format
msgid "Preparation Required"
-msgstr ""
+msgstr "Përgatitja Kërkesave"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:185
#, c-format
@@ -402,6 +424,9 @@ msgid ""
"\n"
"Do you wish to do this preparation now?"
msgstr ""
+"Për të përditësuar, instalimi juaj i tanishëm duhet të përgatitet.\n"
+"\n"
+"A dëshironi ta bëni këtë përgatitje tani?"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:196
#, c-format
@@ -410,11 +435,14 @@ msgid ""
"\n"
"Please see %s for more information."
msgstr ""
+"Duhet të ndërmerren veprime të mëtejshme përpara se të vazhdoni.\n"
+"\n"
+"Ju lutem shihni %s për më shumë informacion."
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:197
#, c-format
msgid "Next Steps"
-msgstr ""
+msgstr "Hapi Tjetër"
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:227
#, c-format
@@ -424,6 +452,11 @@ msgid ""
"manager on another desktop, or are you currently installing\n"
"packages as well?)."
msgstr ""
+"Baza e të dhënave të paketave është e kyçur. Ju lutemi mbyllni programet e "
+"tjera\n"
+"duke punuar me bazën e të dhënave të paketave (a keni një media tjetër\n"
+"administruese në një desktop tjetër, ose jeni duke instaluar\n"
+"paketa gjithashtu?)."
#: ../mgaapplet-upgrade-helper:285
#, c-format
@@ -433,7 +466,7 @@ msgstr "Dështimi kur shton mjedisin"
#: ../mgaapplet.pm:18
#, c-format
msgid "Error updating media"
-msgstr ""
+msgstr "Gabim gjatë përditësimit medias"
#: ../mgaapplet_gui.pm:176
#, c-format
@@ -489,7 +522,7 @@ msgstr ""
#: ../mgaupdate:66
#, c-format
msgid "Copyright (C) %s %s"
-msgstr "E drejtë autori (C) %s %s"
+msgstr "E Drejta Autorit (C) %s %s"
#: ../mgaupdate:66
#, c-format
@@ -499,22 +532,22 @@ msgstr " --help\t\t- shtyp këtë lajm ndihmues.\n"
#: ../mgaupdate:67
#, c-format
msgid " --auto\t\t- Mageia Update launched automatically.\n"
-msgstr ""
+msgstr " --auto\t\t- Përditësimi Mageia u Lëshua Automatikisht.\n"
#: ../mgaupdate:68
#, c-format
msgid " --mnf\t\t\t- launch mnf specific scripts.\n"
-msgstr ""
+msgstr " --mnf\t\t\t- lësho scripts specifike mnf.\n"
#: ../mgaupdate:69
#, c-format
msgid " --noX\t\t\t- text mode version of Mageia Update.\n"
-msgstr ""
+msgstr " --noX\t\t\t- modaliteti i Përditësimit me tekst Mageia.\n"
#: ../mgaupdate:70
#, c-format
msgid " --debug\t\t- log what is done.\n"
-msgstr ""
+msgstr " --debug\t\t- regjistro çfarë është bërë.\n"
#: ../mgaupdate:100
#, c-format
@@ -523,32 +556,34 @@ msgstr "E pa mundur përditësimi i pakove nga update_source mesatar.\n"
#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-config.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Update Applet Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Lësho Përditësim Konfiguruar Applet Mageia"
#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-config.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia Update Applet Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Vërtetimi kërkohet për të lëshuar Përditësim Konfiguruar Applet Mageia"
#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-upgrade-helper.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Upgrade Helper"
-msgstr ""
+msgstr "Lësho Ndihmën Përditësim Mageia"
#: ../polkit/org.mageia.mgaapplet-upgrade-helper.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia Upgrade Helper"
-msgstr ""
+msgstr "Vërtetimi është i nevojshëm për të lëshuar Ndihmën Përdoruesi Mageia"
#: ../polkit/org.mageia.mgaupdate.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Updater"
-msgstr ""
+msgstr "Lësho Përditësimin Mageia"
#: ../polkit/org.mageia.mgaupdate.policy.in.h:2
msgid "Authentication as user is required to run Mageia Updater"
-msgstr ""
+msgstr "Vërtetimi është i nevojshëm për të lëshuar Përmirësuesin Mageia"
#: ../polkit/org.mageia.urpmi.update.policy.in.h:1
msgid "Run Mageia Package Media Updater"
-msgstr ""
+msgstr "Lësho Përditësim Media Mageia"
#: ../polkit/org.mageia.urpmi.update.policy.in.h:2
msgid "Authentication is required to run Mageia Package Media Updater"
msgstr ""
+"Vërtetimi është i nevojshëm për të lëshuar Median e Përdoruesit të Paketa "
+"Mageia"